రమదాన్ మరియు ఖుర్ఆన్

వివరణ

రమదాన్ పవిత్ర మాస ప్రాధాన్యత, ఖుర్ఆన్ ను ప్రేమించుట, రమదాన్ మాసంలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకునేందుకు చేయవలసిన తయారీల గురించి ఉస్తాద్ నౌమాన్ అలీ ఖాన్ చక్కగా వివరించారు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్