ఉపవాస నిర్వచనం

వివరణ

ఉపవాస నిర్వచనం అనే అంశంపై షేఖ్ హాజెమ్ రాజెబ్ ఇచ్చిన ఒక మంచి ఉపన్యాసం. ఇందులో ఆయన అసలు ఉపవాసం అంటే ఏమిటి, దాని ధర్మాజ్ఞలు మరియు శుభాలను ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో వివరించారు. అంతేగాక ఈ పవిత్ర మాసానికి సంబంధించిన అంశాలన్నింటినీ చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్