రమదాన్ కోసం తయారీ

వివరణ

రమదాన్ మాసంలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకోవటానికి మనం ఎలా తయారు కావాలి అనే అంశంపై అద్నాన్ రాషిద్ ఇచ్చిన ఒక మంచి ఉపన్యాసం.

ఫీడ్ బ్యాక్