? ఒకవేళ ఇదే నా చివరి రమదాన్ అయితే

వివరణ

"ఒకవేళ ఇదే నా చివరి రమదాన్ అయితే నా పరిస్థితి ఏమిటి?" అనే అంశంపై డాక్టర్ తౌఫీఖ్ చౌదరీ ఇచ్చిన మంచి ఉపన్యాసం. ఇందులో ఆయన రమదాన్ ప్రాముఖ్యత గురించి, రమదాన్ మాసంలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకోవటానికి ఎలా తయారు కావాలి అనే అంశాల గురించి చర్చించారు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్