రమదాన్ నెల జ్ఞాపిక

వివరణ

రమదాన్ రిమైండర్స్ అనే ఈ ఆసక్తికరమైన సీరీస్ లో షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ రమదాన్ నెల ప్రాధాన్యత, ఉపవాసాల ప్రయోజనాలు, రమదాన్ నెలలోని ఇతర కార్యక్రమాలు మరియు శుభాల గురించి చర్చించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింలందరి కోసం చాలా ఆసక్తికరమైన మరియు ప్రయోజనకరమైన సీరీస్.

ఫీడ్ బ్యాక్