డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ తో ఒక రమదాన్ నెల చర్చ

వివరణ

రమదాన్ నెలలో డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ తో కొంత సమయం అనే టీవీ సీరీస్ లో, రమదాన్ నెల ప్రాధాన్యం, దానిలో వీలయినన్ని పుణ్యాలు సంపాదించుకోవటం కోసం మనం ఎలాంటి తయారీలు చేసుకోవాలి, ఈ నెలలో ఒక ముస్లిం ఏమి చేయాలి, ఈ పూర్తి నెల యొక్క శుభాలు మొదలైన విషయాలు ప్రశ్నోత్తరాల రూపంలో ఉన్నాయి. ప్రతి ముస్లిం కోసం ఇది ఒక అద్భుతమైన సీరీస్.

ఫీడ్ బ్యాక్