రమదాన్ నెలను ఉత్తమరీతిలో సాగనంపే మరియు ఈద్ పండుగ ఉత్తమంగా చేసుకునే 10 కిటుకులు

వివరణ

కొత్త నెలవంక కనబడినప్పటి నుండి, రమదాన్ నెలను ఉత్తమరీతిలో సాగనంపే మరియు రమదాన్ నెల తర్వాత కూడా రమదాన్ నెలలోని ఉత్తమ జీవితాన్ని కొనసాగించే బాటలో సహాయపడే 10 ప్రాక్టికల్ కిటుకులను షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇక్కడ ఇచ్చినారు. ఈ జుమా ఖుత్బలో 10 ఆచరణాత్మక కిటుకులు, జ్ఞాపికలు, ఈదుల్ ఫిత్ర్ పండుగ జరుపుకునే విధానం గురించి వివరంగా చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్