రమదాన్ తర్వాత షవ్వాల్ నెలలో ఆరు రోజులు ఉపవాసం ఉండుట వలన లభించే ప్రతిఫలం

వివరణ

ఈ వీడియో భాగంలో షవ్వాల్ మాసపు ఆరు దినాల ఉపవాసం యొక్క ప్రాధాన్యత, దాని ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు మరియు ప్రతిఫలం గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్