జుమా ఖుత్బాలోని దీవెనలు మరియు శుభాలు

వివరణ

జుమా ఖుత్బాలోని దీవెనలు మరియు శుభాల గురించి ఈ ఖుత్బా ప్రసంగంలో వివరించబడింది. ఎలా అల్లాహ్ మనకు ఇంతటి గొప్ప దినాన్ని ప్రసాదించాడు. ఈ రోజు జరిగే గొప్ప ఘటనలు మరియు శుక్రవారం వారంలోని మొత్తం దినాలన్నింటిలో ఉత్తమమైన దినం.

ఫీడ్ బ్యాక్