నిర్మలమైన ప్రశాంత హృదయం - చిహ్నాలు, కారణాలు మరియు కఠిన హృదయ చికిత్సలు

వివరణ

చాలా అరుదుగా చర్చించబడే ఈ ముఖ్యాంశంపై షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఖుత్బా ప్రసంగం ఇది. మీ హృదయ కోరికలకు ప్రశాంతత చేకూరింది. మీ హృదయం పరిశుద్ధమైంది మరియు సృష్టికర్తకు సమర్పించుకోవడంలోని మాధుర్యాన్ని చవి చూసింది. మీ హృదయానికి అవసరమైన ఆరోగ్య పరీక్ష చేయండి. స్వర్గ ప్రయాణానికి మీ హృదయం తయారుగా ఉందా లేదా అనేది పరీక్షించండి. ఆ రోజు మీ సంపద మరియు మీ సంతానం ఎందుకూ పనికి రాదు. పరిశుద్థమైన హృదయం మాత్రమే ఆ రోజున మీకు సహాయపడుతుంది. ఖుర్ఆన్ 26:88-89

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్