కఠిన కసాయి మనస్సు - దాని చిహ్నాలు, కారణాలు మరియు వైద్యం

వివరణ

బలమైన ఈమాన్ యొక్క చిహ్నాలలో ఒకటి ఏమిటంటే అతడు మెత్తటి మరియు పరిశుద్ధమైన మనస్సు కలిగి ఉంటాడు. అలాగే బలహీనమైన ఈమాన్ యొక్క చిహ్నాలలో ఒకటి ఏమిటంటే అతడు కఠిన మనస్సు కలిగి ఉంటాడు. హృదయం అనేది మన అధ్యాత్మికత మరియు అల్లాహ్ తో కలిగి ఉండవలసిన గట్టి సంబంధంలో ఒక ముఖ్యమైన అవయవం. కఠిన హృదయం యొక్క చిహ్నాలు ఏమిటి, మన హృదయాన్ని కఠినంగా మార్చే కారణాలు ఏవి, కఠిన హృదయాలకు మనం ఎలా చికిత్స చేయగలం మరియు వాటిని మెత్తటి హృదయాలుగా ఎలా మార్చగలం. .. మొదలైన ముఖ్యాంశాలపై షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఖుత్బా ప్రసంగం.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్