ఖుర్ఆన్ లోని అతి చిన్న అధ్యాయమైన సూరతుల్ కౌథర్ యొక్క సంక్షిప్త సారాంశం

వివరణ

ఖుర్ఆన్ లోని అతి చిన్న అధ్యాయం - సూరహ్ అల్ కౌథర్. కానీ దీనిలో ఎంత శక్తివంతమైన దీవెనలు ఉన్నాయంటే, దీనిని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ మొత్తం విశ్వం మరియు అందులోని ప్రతిదాని కంటే ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్