మూసా అలైహిస్సలాం మరియు ఖిద్ర్ అలైహిస్సలాం వృత్తాంతంలోని వివేకం మరియు ప్రయోజనం

వివరణ

మూసా మరియు ఖిద్ర అలైహిస్సలాంల వృత్తాంతంలోని వివేకం మరియు ప్రయోజనం గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన ఖుత్బా ప్రసంగం ఇది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్