ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతాలు - పూర్వనిర్దిష్టం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతాలలో ఒకటైన పూర్వనిర్దిష్టం గురించి, మానవ లక్షణాలు మరియు దివ్యలక్షణాల మధ్య ఉండే భేదం గురించి, దేవుడికి తెలిసి ఉండటం మరియు దేవుడు ఆదేశించడం మధ్య భేదం గురించి చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్