ఖుర్ఆన్ నుండి దేవుడు అంటే ఎవరు

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ స్వయంగా సృష్టికర్త ఖుర్ఆన్ లో వివరించిన వచనాల నుండి సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన మన ప్రభువు అంటే ఎవరు అనే విషయంపై చక్కటి నిదర్శనాలతో చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్