సృష్టికర్త గురించిన జ్ఞానం - దివ్యవాణి నుండి గ్రహించాలా లేదా సృష్టితాల నుండి గ్రహించాలా

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఒక హేతువాద మనిషి సృష్టికర్త గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి, అందుకోసం అతడు దివ్యవాణిని చదవి అర్ధం చేసుకోవాలా లేక సృష్టితాలలో ఒకటైన మానవజాతి రచించిన వాటి నుండి గ్రహించాలా

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్