ముస్లిమేతరుల గురించి ఇస్లామీయ దృక్పథం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ముస్లిమేతరుల గురించి ఇస్లామీయ దృక్పథం ఏమిటనే ముఖ్యాంశాన్ని గురించి చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్