తెలివితేటలు మరియు నైతికత

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ తెలివితేటలు, వివేకం, హేతుబద్ధత మరియు నైతిక ప్రవర్తనల మధ్య గల సంబంధాన్ని స్పష్టంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్