ఇస్లాం ధర్మ మూలసిద్ధాంతాలు - మరణానంతర జీవితం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఇస్లాం ధర్మం యొక్క మూల సిద్ధాంతాలలో ఒకటైన మరణానంతర జీవితం గురించి చక్కగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్