హజ్ యాత్రికుల ఆచరణలు

వివరణ

మనాసిక్ అనే పేరుతో పిలవబడే హజ్ ఆచరణలు మూడు రూపాలలో ఉన్నాయి. ప్రతి రూపానికి వాటి ప్రత్యేకమైన విశేషత మరియు ఆచరణ నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిని సరైన పద్ధతిలో ఆచరిస్తేనే పూర్తి చేసినట్లవుతుంది.

ఫీడ్ బ్యాక్