హజ్ యాత్రికుల ఆచరణలు

వివరణ

మనాసిక్ అనే పేరుతో పిలవబడే హజ్ ఆచరణలు మూడు రూపాలలో ఉన్నాయి. ప్రతి రూపానికి వాటి ప్రత్యేకమైన విశేషత మరియు ఆచరణ నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిని సరైన పద్ధతిలో ఆచరిస్తేనే పూర్తి చేసినట్లవుతుంది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్