అల్ బఖీ సమాధుల వద్ద యాత్రికులు చేసే తప్పులు

వివరణ

అల్ బఖీ సమాధుల వద్ద యాత్రికులు చేసే తప్పులను ఈ సంక్షిప్త వీడియో సంబోధిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్