అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు - అల్ ముహ్సీ

వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అల్ ముహ్సీ (మూల్య నిర్ణేత) అనే దివ్యనామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ చక్కగా వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో దీని అర్థాన్ని చక్కగా తెలిపినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్