అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు - అల్ ముదిల్

వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అల్ ముదిల్ (ఘోరమైనవాడు) అనే దివ్యనామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ చక్కగా వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో దీని అర్థాన్ని చక్కగా తెలిపినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్