అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు - అల్ వాహిద్

వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలలో అల్ వాహిద్ (ఏకైకుడు) అనే దివ్యనామం గురించి డాక్టర్ సుహైబ్ హసన్ చక్కగా వివరించారు. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో దీని అర్థాన్ని చక్కగా తెలిపినారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్