5వ ఇస్లామీయ మూలస్థంభం అయిన హజ్ యొక్క ఆచరణలు - 1434హి హజ్ యాత్ర

ఉపన్యాసకుడు :

వివరణ

ఇస్లామీయ మూలస్థంభాలలో నుండి 5వ మూలస్థంభం అయిన హజ్ యాత్ర గురించి ఇక్కడ వివరించబడింది. దీనిలో షేఖ్ ఉమర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ ముఖ్బిల్ హజ్ యాత్ర నియమనిబంధనల గురించి 1434హి లో ఇస్లామీయ మంత్రిత్రశాఖ అధ్వర్యంలో జరిగిన సభలలో చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్