ఖుర్ఆన్ మరియు ఇస్లాం పై ఒక చూపు

వివరణ

ఈ వీడియోలో విసామ్ షరీఫ్ ఖుర్ఆన్ మరియు ఇస్లాం అంటే ఏమిటో క్లుప్తంగా వివరించారు. మన జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటో కనుగొనటం ఎంత ప్రధానమైన విషయమో చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్