ఆరాధనల సారాంశం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం మరియు ఇస్లాం ధర్మంలోని ఆరాధనల సారాంశం గురించి, శారీరక మరియు మానసిక పరిశుద్ధి గురించి ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ క్లుప్తంగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్