ధర్మం - ఒక జీవన విధానం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

ధర్మం మన జీవన విధానం ఎలా అవుతుందో మరియు ముస్లింల ఆచరణల వెనుక ఉండే ప్రోత్సాహం ఏమిటో ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్