ఇస్లాం ధర్మం - ఒక స్వచ్ఛమైన జీవన విధానం

ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

వివరణ

షేఖ్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఈ వీడియోలో ఇస్లాం ధర్మం ఎలా ఒక స్వచ్ఛమైన జీవన విధానమో చర్చించారు. ఇంకా ప్రజాస్వామ్యానికి మరియు ఇస్లాం ధర్మానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి కూడా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్