బైబిల్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఆగమనం గురించి భవిష్యవాణి చెప్పబడింది

వివరణ

ఈ వీడియోలో బైబిల్ లో పేర్కొనబడిన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సూచనల గురించి షేఖ్ అలా అల్ సయ్యద్ వివరంగా చర్చించారు

Download
ఫీడ్ బ్యాక్