జీసస్ దేవుడూ కాదు, దేవుడి కుమారుడూ కాదు లేదా దేవుడితో సమానమూ కాదు.

వివరణ

అసలు జీసస్ ఎవరు అనే ముఖ్యాంశం గురించి ఈ వీడియోలో బ్రదర్ ఇమ్రాన్ చర్చించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్