ఇస్లాం యొక్క సౌందర్యం - చెడ్డ విషయాలు ఎందుకు జరుగుతాయి

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఇస్లాం ధర్మం యొక్క సౌందర్యాన్ని షేఖ్ యూసుఫ్ ఎస్టేట్ చక్కగా వివరించారు. ఇంకా తమ జీవితంలో ఎదురయ్యే చెడ్డ విషయాలను ఎలా ఎదుర్కొనాలో చూపారు.

ఫీడ్ బ్యాక్