చిత్తశుద్ధి యొక్క పరీక్ష

వివరణ

అల్లాహ్ దగ్గరకు చేర్చే దాసుడి అభిలాష చిత్తశుద్ది. దీని కంటే ఎక్కువగా ఇతరులను ప్రభావితం చేసేది మరొకటి లేదు మరియు ఇది ప్రజల ప్రశంసలు అందుకుంటుంది. ఈ వీడియోలో దీని గురించి వివరంగా చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్