ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో దివ్యఖుర్ఆన్ పఠనం (005) సూరహ్ అల్ మాయిదహ్ - వడ్డించిన విస్తరి

వివరణ

దివ్యఖుర్ఆన్ ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో (005) సూరహ్ అల్ మాయిదహ్ (వడ్డించిన విస్తరి): ఈనాటి సుప్రసిద్ధ ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్తల స్వరంలో ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో పాటు దివ్యఖుర్ఆన్ వీడియోలు వినటానకి, చదవటానికి మరియు చూడటానికి ఇస్లాం హౌస్ మిమ్ములను ఆహ్వానిస్తున్నది. అరబీలో వినండి మరియు ప్రత్యక్ష ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని చదవండి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్