ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో దివ్యఖుర్ఆన్ పఠనం (014) సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ (అబ్రహాం)

వివరణ

దివ్యఖుర్ఆన్ ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో (014) సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ (అబ్రహాం): ఈనాటి సుప్రసిద్ధ ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్తల స్వరంలో ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో పాటు దివ్యఖుర్ఆన్ వీడియోలు వినటానకి, చదవటానికి మరియు చూడటానికి ఇస్లాం హౌస్ మిమ్ములను ఆహ్వానిస్తున్నది. అరబీలో వినండి మరియు దాని ప్రత్యక్ష ఇంగ్లీషు అనువాదం చదవండి.

ఫీడ్ బ్యాక్