ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో దివ్యఖుర్ఆన్ పఠనం (072) సూరహ్ అల్ జిన్న్ - జిన్నాతులు

వివరణ

దివ్యఖుర్ఆన్ ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో (072) సూరహ్ అల్ జిన్న్ (జిన్నాతులు) : ఈనాటి సుప్రసిద్ధ ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్తల స్వరంలో ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో పాటు దివ్యఖుర్ఆన్ వీడియోలు వినటానకి, చదవటానికి మరియు చూడటానికి ఇస్లాం హౌస్ మిమ్ములను ఆహ్వానిస్తున్నది. అరబీలో వినండి మరియు దాని ప్రత్యక్ష ఇంగ్లీషు అనువాదం చదవండి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్