హృదయరోగాల ఔషధం

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మానసిక రోగాలను ఎలా నయం చేయవచ్చో షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్