ఇస్లామీయ నక్షత్రాలను అనుసరించుట

వివరణ

ఈ వీడియోలో మనం జీవితంలో ఎవరో ఒకరిని రోల్ మోడల్ చేసుకోవలసిన అవసరాన్ని గురించి షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చర్చించారు. మరి అలాంటి రోల్ మోడల్ గా ఎవరిని ఎంచుకోవాలో చెబుతూ, ఇస్లామీయ చరిత్రలోని పుణ్యపురుషుల గురించి వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్