మీ ఆత్మ గురించి తెలుసుకోండి

వివరణ

ఈ వీడియోలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ గురించి తెలుసుకోవలసిన ఒక ముఖ్యమైన అంశంపై షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చర్చించారు. కొన్ని ఖచ్చితమైన పాయింట్ల ద్వారా ఆత్మ అంటే ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకునేలా వివరించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్