జాత్యంహార అంతం

వివరణ

ఈ వీడియోలో కొన్ని విషయాల ద్వారా జాత్యహంకారం గురించి షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చర్చించారు. దానిని అంతమొందించాలని మనం ఎంతగా గొంతెత్తి అరుస్తున్నా, ఇంకా అది మనలో వ్రేళ్ళూనుకుని ఉందనే సత్యాన్ని ఆయన చూపుతున్నారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్