జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించుట

వివరణ

ఈ వీడియోలో జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించుట మరియు అలా సాధించటంలో పనికి వచ్చే కొన్ని ముఖ్యాంశాలను షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్