ఐదు నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలో - ఇస్లాం అంటే ఏమిటి - 04

వివరణ

ఇస్లాం అంటే ఏమిటి - ఈ సంక్షిప్త భాగంలో ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ప్రాథమిక మూలసిద్ధాంతాలు మరియు ఆచరణల గురించి పరిచయం చేయబడింది. వీలయినంత క్లుప్తంగా దీనిని తయారుచేసే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఆసక్తిగలవారు ఇస్లాం గురించి మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయడానికి ఇది ప్రేరేపిస్తుందనే ఆశతో ..

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్