ఐదు నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలో - ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి అసలు నిజం - 06

వివరణ

ఇది ఒక చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం. దీనిలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించిన అనేక అద్భుత విషయాలు, ఆయన యొక్క గొప్ప లక్షణాలు మరియు ఆయన నిజ ధర్మం యొక్క అనేక ఆకర్షణీయమైన విషయాల గురించి చర్చించబడింది.

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్