ఇస్లాం అంటే ఏమి

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఆది మానవుడైన ఆదం అలైహిస్సలాం నుండి ఇస్లాం ధర్మ మూలాల గురించి చర్చించారు. దర్శకుల కోసం ఆయన దీనిని ఇస్లాం అంటే ఏమిటి, దివ్యమార్గదర్శకం ద్వారా మాత్రమే మనశ్శాంతి లభిస్తుందని, ప్రాపంచిక ధనసంపదల ద్వారా కాదని ప్రామాణిక ఆధారాలతో వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్