పది నిమిషాలలో ఎలా షహాదహ్ సాక్ష్యప్రకటన చేయాలి ? - 05

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

"How to Give a Shahadah in 10 Minutes" - అంటే 10 నిమిషాలలో ఎలా షహాదహ్ సాక్ష్యప్రకటన చేయాలనే సుప్రసిద్ధ వర్కషాప్ లో రికార్డు చేయబడిన వీడియో ఇది. వారాంతాలలో కాల్గరీ, కెనడాలలో రాబోతున్న ఇస్లామీయ పరిచయ వారం కోసం విద్యార్థులను తయారు చేసేందుకు ఈ ప్రోగ్రాం జరిగింది. ఈ శిక్షణ పూర్తవగానే, 10 మంది ప్రజలు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించి, దీనిని మరింత విజయవంతం చేసినారు. వారం ముగిసినప్పుడు రమదాన్ నెల ముగిసినట్లుగా ఒక ధర్మప్రచారకుడు భావించాడు. దీనికి కారణం - ఆ వారంలో చేసిన అనేక పుణ్యకార్యాలు, అల్లాహ్ మార్గంలో పడిన శ్రమ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్