ఇస్లాం : దేవుడి సత్యధర్మం

వివరణ

ఈ గొప్ప ప్రసంగంలో ఇస్లాం ధర్మం గురించి షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ చర్చించారు. దీనిలో ఆయన దేవుడి అసలు ధర్మం, ఇస్లాం ధర్మమే దేవుడి అసలు ధర్మమని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఇస్లాం ధర్మం సత్యమైనదని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది, మీరు ఇస్లాం ధర్మాన్ని మరియు దాని సాక్ష్యాధారాలను విశ్లేషించడానికి తయారుగా ఉన్నారా అనే ముఖ్య విషయాలను చాలా బాగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్