అల్లాహ్ వైపు ప్రయాణం

వివరణ

ఈ గొప్ప ప్రసంగంలో అల్లాహ్ వైపు తీసుకుపోయే మార్గం గురించి షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ చర్చించారు. ఆయన దీనిలో మానవుడి ప్రాపంచిక జీవితం ఒక ప్రయాణం, ఒకరోజున ఇది అంతమై పోతుంది మరియు ఆ తర్వాత అతడికి ఏమి జరగబోతున్నది అనే చాలా ముఖ్యమైన విషయాలను వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్