ఖుర్ఆన్ మరియు ఆధునిక ప్రపంచం

వివరణ

ఈ గొప్ప ప్రసంగంలో ఖుర్ఆన్ మరియు ఆధునిక ప్రపంచం గురించి షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ చర్చించారు. ఆయన దీనిలో ఖుర్ఆన్ మరియు ఆధునిక ప్రపంచం మొదలైన పదాలను చాలా స్పష్టంగా వివరించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్