ప్రళయదిన సూచనలు

వివరణ

ఈ గొప్ప ప్రజంటేషన్ లో ప్రళయదిన సూచనల గురించి షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ చర్చించారు. అంతిమదినం పై విశ్వాసం మరియు ఆనాడు ప్రసాదించబోయే ప్రతిఫలం మరియు శిక్షలను విశ్వసించడం ఇస్లాం ధర్మంలోని మూలసిద్ధాంతాలలోనిది. అంతిమదినం కంటే ముందు సంభవించే కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలను మనకోసం సూచనలుగా అల్లాహ్ ముందే తెలిపినాడు. అంతిమదిన విషయానికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. దాని గురించి ప్రస్తావించినపుడల్లా ఆయన స్వరం గంభీరంగా మారిపోయేది మరియు ఆయనకు ఆగ్రహం వచ్చేది.

ఫీడ్ బ్యాక్